TEKEL DİRENİŞİ VE SINIFIN KENDİ PRATİĞİNDE ÖĞRENMESİ
Tarih: 10.03.2010 Saat: 13:51
Konu: Politika Haber


Tekel direnişi bir çok sorunu yeniden tartışma gündemine soktu. Direniş sınıf bilincinin işçi ve emekçilere kolay taşınmayacağını aksine kendi öz deneyleriyle devrimci ajitasyon-propagandanın aynı kulvarda buluşmasıyla sınıfın bilincinin kısa zamanda nasıl sıçrama yapacağını ve uzun yılarlın yürütülen ajitasyon propaganda çalışmasının eylem anında nasıl katlayarak ilerleme durumunda olduğunu-olacağını bir kez daha yakıcı olarak  ortaya kod. Bu bakımdan Lenin’in işçi sınıfı ve emekçiler için kendi öz deneyimlerinin bilinçli bir mücadeleye girişmesinin de ne kadar önemli olduğunu ortay koyması önemli bir gözlem ve deneyimin somut ve yakıcı ifadesini gösteriyordu .
Buradan hareket ettiğimizde, işçi ve  emekçilerin sınıf çıkarlarının sermayenin çıkarları ile çakışmadığı, aksine; temelden çatıştığı gün gibi ortada olmasına rağmen, bu durumun işçi ve emekçiler tarafından algılanması, dışarıdan görüldüğü kadar kolay ve basit olmadığı, olmayacağını anlamalıyız.  Biliyoruz ki, kapitalist sistemin özünü emeğin üretim sürecindeki sömürüsü oluştursa da, bu durum sadece ekonomik açıdan değil, tüm bireysel ve toplumsal algılama ve düşünce sistemleri açısından da geçerlidir.
İçinde bulunduğu sömürü koşulları altında milyonlarca işçi ve  emekçi, yaşamın en acı gerçekleri bir gün yüzüne çarpana kadar, çoğu zaman kendisini sömürenlerle benzer ya da onlara yakın düşüncelere sahip olabilir. Bu durumu en iyi anlatan “emekçi gibi yaşayıp patron gibi düşünmek” ifadesidir. Kendi içinde böylesine çelişik bir durumda hem fiziken , hem de düşünsel olarak sömürülen geniş kitleler, her hangi bir alanda yaşanan olumsuzluklar çıkarlarıyla açıkça çatışmadığı sürece, kendi dışında yaşanan olumsuzlukları  “olağan” olarak algılayıp, karşı çıkma ihtiyacı hissetmezler.
 Kapitalizm, geçmiş tarihsel birikiminden ve sınıf mücadelesi içinde edindiği deneyimlerden aldığı güçle, emekçilerin sahip olduğu her türlü hakkı ve güvenceyi ( İş güvencesi, sigorta, sendikal örgütlülük, sağlık, eğitim vb.) yok ederek ilerlemeye çalışıyor. Ancak bunu yaparken, herkesi toplu halde karşısına almamak için kamuya ait işletmelerin özelleştirilmesinde olduğu gibi, adım adım ilerliyor. Bugüne kadar bu tür adımlara karşı gerçekleşen direnişler ya da karşı koyuşlar, genellikle sırası gelenlerin tepkileri şeklinde ortaya çıkıyordu. TEKEL işçilerinin direnişi de benzer bir içerikte başladı. Fakat bugün gelinen noktada, işçi sınıfının mücadelesi açısından çok daha farklı sonuçlar ortaya çıktı. Hükümetin, TEKEL işçilerini 4-c gibi mutlak köleliğe ve itaate zorlayan bir çalışma biçimine razı etmeye çalışması, bugün TEKEL direnişini hiç kimsenin tahmin edemeyeceği önemli bir aşamaya getirdi.


İşçi sınıfının genel talepleri (sendika, sigorta, 8 saatlik iş günü, iş güvencesi vb.) ve bu taleplerin alt başlığını oluşturan acil talepler ( 4-C’nin kaldırılması, işten atmaların yasaklanması, taşeron uygulamasına son verilmesi vb.), kendiliğinden işçi ve emekçi sınıfların mücadele ve eylemlerini birleştiren bir rol oynuyor. Bugünün acil talepleri, aynı zamanda sınıf mücadelesinin güçlenmesini ve emekçilerin bir sınıf olarak örgütlenmesini kolaylaştıran talepler olarak dikkat çekiyor. TEKEL işçilerinin acil talepleri, sendikasız ve güvencesiz çalışmaya mahkum edilmeye çalışılan milyonlarca  işçi sınıfının talebi durumunda.
Geçmişte yaşanan örneklerden hareketle, işçiler arasındaki birliği bozmayı amaçlayan girişimler, önümüzdeki süreçte  içinde daha da yoğunlaşacaktır . Bugüne kadar bütün zorlukları aşarak bugünlere kadar gelmiş olan TEKEL direnişinde bundan sonra yaşanacak gelişmeler, hem kararlılıkla direnen işçiler açısından hem de bu kararlılığı anlamakta hala güçlük çekenler açısından, gelecekte pek çok şeyin geçmişe göre çok daha farklı olacağını gösteriyor. TEKEL direnişinin, bu yönüyle  sendikalar ve demokratik kurumlar için de büyük bir sınav olduğunu söylemeye gerek yok.
TEKEL işçileri, yıllardır emekçilerin içine sıkıştırıldığı kapandan kurtulabilmeleri için bugüne kadar üzerlerine düşeni yapmaya çalıştılar. Ne ki bu zafer için yetmiyor. İşçi sınıfı ve emekçi yığınların birleşik bir güç olarak Tekel direnişine sahip çıkıp,  arkasında durması  gerekiyordu. Ama Sendika Konfederasyonlarının  almış olduğu uzun vadeli eylem programı aslında eylemi bitirmek için oylama içinde olunduğunu gösteriyordu. Buna Danıştayın 4.c’nin  yasalara uygun olmadığı yönünden karar alması yetişti ve sendika ağaları adeta eylemi sonlandırmak için mal bulmuş mağribi gibi bu kararın üzerine atladı. 78.gün eylem sonlandırıldı.  Bunda direnişin önderliğinin öncü ve devrimci işçilerce ele alınamamasının tayin edici rolü olduğunu söylemek hiçte yanlış olmayacaktır İşçi sınıfı kendi pratiğinden öğrenerek, kurtuluşunun nerede olduğunu görüp bilince çıkararak, ihanetlere geçit vermeyecektir.

Bu haberin geldigi yer: DHB
http://www.halkinbirligi1.net

Bu haber icin adres:
http://www.halkinbirligi1.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2128