DHB ARŞİV SİTESİ
Ana Menü
Anket
DEVRİMCİ ÇALIŞMADA BOLŞEVİK TARZI YAKALAMAK
İnşamız
Örgütsel çalışma da Bolşevik tarz üzerine sık sık vurgu yapılıyor. Peki nedir bu devrimci mücadeleyi ileri taşımada örgütsel çalışmanın vazgeçilmez temel unsuru Bolşevik çalışma tarzı? Siyasi mücadele anlayışı doğru kavranmadığı sürece doğru bir çalışma tarzının varlığı düşünülemez.
 Çünkü Leninist tarzın kavranabilmesi, pratiğe uygulanabilmesi, canlı kitle savaşımı, geniş siyasi gerçekleri açıklama kampanyası içinde gerçekleştirilebilir. Aksi halde çalışma tarzının düzeltilmesi ya da eksikliklerinin giderilmesi pratikte fazla bir başarılı olamaz. Bu konular üzerine söylenen sözlerde boş gevezelik olmaktan öte bir anlamda taşımaz.
 Demek ki ilk koşul olarak, doğru çalışma tarzı, doğru siyasi mücadele anlayışı olmadan gerçekleştirilemez.
Kitleleri eğitip seferber edebilmek, kendi öz deneyleri ile daha ileri mücadele biçimlerinin gerekliliğini kavrayabilmek için, çalışma tarzının başlıca unsurları neler olmalıdır sorusuna Stalin yoldaş “Rus devrimci atılım” ve “Amerikan devrimci pratiği anlayışı›” cevabını vermektedir. “Rus devrimci atılımı; eylemsizliğe, yerleşmiş verimsiz alışkanlıklara, tutuculuğa, zihin durgunluğuna, eski geleneklere kölece bağlılığa karşı panzehirdir. Rus devrimci atılımı öyle canlandırıcı bir güç ki, zihin açar, ileriye doğru iter, eskiyi parçalar, perspektifler açar.” (Leninizm’in Sorunlar›, s.99)
Amerikan devrimci pratiği anlayışı, engelleri tanımaz, her cins ve her türlü engeli verimli çalışmayla deviren, önemsiz olsa da başladığı işi muhakkak bitiren ve ciddi bir kuruluş çalışmasında, mutlaka edinilmesi zorunlu olmaz yılan bir güçtür.” (Aynı yerde)
Görüleceği gibi doğru çalışma tarzı bu iki temel unsuru birleştirmeyi zorunlu kılar. Amerikan devrimci pratiği duyusu ile birleşmeyen Rus devrimci atılımı boş bir gevezeliğe dönüşür. Aksine Rus devrimci atılımı ile birleşmeyen Amerikan duyusu da, perspektifsiz işgüzarlığa, giderek yozlaşmaya götürür.
 Bu iki özelliğin kavranması Bolşevik bir örgütün yaratılması için büyük öneme sahiptir. Çünkü siyasi gerçekleri teşhir, somut durumda mücadele biçim ve araçlarını doğru kavrayıp, doğru fikirler oluşturma, yaratıcı plan ve perspektifler geliştirme, bunun için kadroları doğru seçip uygun seferber edebilmek, sonuçta iyi bir denetim gerçekleştirmek vb. Rus devrimci atılıma sahip olmayı gerektirir. Düşünce alanında durgunlukla, tutuculukla, uzlaşmasıyla vb. bağdaşmaz. M-L kavrayışın derinleşmesi, olguların özünün kavranarak gerektiğinde 24 saatte taktik değiştirme bir yolla çalışma tarzında, Rus devrimci atılımını uygulamakla gerçekleşebilir. Rus devrimci atılımı olmadan sorunların özü, aralarındaki bağ derinliğine kavranamaz. Proletaryanın stratejik hedeflerini, somut durumda sıkı bir biçimde biçimlendirmek için, Rus devrimci atılıma sahip olmak şarttır.


Kitlelerin kendi öz deneyleriyle öğrenebilmeleri için sabırlı, zorluklara karşı çetin bir mücadele, ilkelerden taviz vermeden hareket edebilmek, pratik sorunları kararlılıkla çözmek vb. ise Amerikan pratiği duyusuna; sabır ve yaratıcılığa sahip olmakla mümkündür. Amerikan pratiği duyusuna sahip olmadan, kitlelerin sabırla ve yaratıcı tarzda örgütlendirilmesi, örgütsel faaliyetlerde ilkelere bağlılıkla, inisiyatifin uygun biçimlerle birleştirilmesi gerçekleşemez. Sorunlar karşısında uzlaşmacılık, bürokratizm, cansızlık ve bunların kaçınılmaz sorunu olan çürüme bünyeyi kemirir.
Rus devrimci atılımı ve Amerikan pratik duyusuna sahip bir örgüt, ancak böyle bir örgüt enginleri fethetme ruhuyla hareket edebilir, ancak böyle bir örgüt eksik ve hatalarını atarak sınıfına ve ezilen yığınlara önderlik edebilir. Siyasi mücadele ve önderlik anlayışları, doğru bir çalışma tarzı içinde derinleştirilebilir. Leninist çalışma tarzı kavranmadığında, siyasi mücadele geliştirilemez, kitlelerin bilinci maddi bir güç haline dönüştürülemez. Siyasi mücadele ise kaçınılmaz olarak ya boş gevezeliğe ya da kör pratikçiliğe dönüşerek yozlaş›r.
Leninist çalışma tarzının diğer unsurları, gerek örgüt gerekse de halk kitlelerinin sesine kulak vermek, kitlelerden kitlelere ilkesini uygulamak, kolektivizmi, eleştiri-özeleştiriyi, disiplini, gizliliği, denetimi örgütsel çalışmanın her alanında hayata geçirmek, bunlara sıkıca bağlı kalmaktır.
Bir örgütün niteliğini belirleyen onun eyleminin muhtevası olduğunu bildiğimize göre, proletaryanın siyasal devrimi gerçekleştirmede, temel araç olan proletarya partisini şekillendirecek olan, siyasi mücadele anlayışıdır. Proletaryanın örgütü : “Siyasi mücadeleyi her durumda ve koşul altında yürütebilecek güçlü bir örgüt olmalıdır.” (Lenin Ne Yapmalı. s. 45)
“Bu örgüt, her protesto hareketini ve her patlayışı her zaman desteklemeye hazır ve bunu belirleyici mücadele için uygun savaş kuvvetlerini inşasında ve sağlamlaştırılmasında kullanılacak bir örgüt olacaktır.” (Aynı yerde)
Buraya kadar söylenenleri toparlamak gerekirse, komünist bir örgütün başlıca vasıfları doğru siyasi mücadele ve önderlik anlayışına sahip olması, doğru bir çalışma tarzı uygulamasıdır. Devrimi zafere taşımak için, demokrasi ve merkeziyetçiliğin birliğini kavramak, çelik disipline sahip olmak, kolektivizmi, eleştiri-özeleştiriyi uygulayabilmek, gizliliği sağlayıp, denetimi gerçekleştirebilmek öncelikle bu vasıflara sahip olmasını gerektirir. Komünist bir örgütte, örgütsel çalışmanın temel öğelerinin kavranabilmesinde kitlelerin eğitilmesinde, seferber edilmesinde doğru bir siyasi mücadele ve çalışma tarzına sahip olmayı gerektirir. Bolşevik örgütlenme ancak bu temel üzerinde gerçekleşebilir.
Demek ki doğru bir siyasi mücadele ve önderlik anlayışına sahip olmadan, doğru bir çalışma tarzının hayata geçirmeden siyasi mücadelenin görevleri arasındaki bağ kavranamaz. Bu savaşımı yürütme konusunda sağlam bir perspektif oluşturulamaz, oluşturulan plan ve perspektifler ise pratiğe geçilemez. Bu durumda kitlelere bilinçli önderlik yerine, çalışma tarzında ve siyasi mücadelede kendiliğindencilik hakim olur.  Bütün görevler merkezi göreve bağlı, onu güçlendirici tarzda yürütülmediği gibi, örgütsel faaliyette bürokratizm, ilkesizlik, yüzeysellikler vb. hatalara düşülür. Uzlaşmacılık veya boş keskinliklerin yapılması eğilimleri gelişir. Bu tutulan yolun, diğer bir anlatımla, belirsizliğin kavrayıştaki hata ve eksikliklerin götüreceği her alanda bir dizi hatanın ortaya çıkmasıdır. Çünkü proletaryanın mücadelesine yön veren anlayış kavranmamıştır, onun pratiğe uygulanmasında tutulacak yol özümsenmemiştir. Onun için politik mücadele ve önderlik anlayışını sağlam bir zemin üzerinde yükseltmek için, Bolşevik çalışma tarzının derinden kavrayıp, pratik çalışmaların zemini yapılması gerekiyor.

 
İlgili Bağlantılar
Haber Puanlama
Seçenekler
İlgili Konular

İnşamız

 
PHP-Nuke
Sayfa Üretimi: 0.07 Saniye